TDK escolar Manresa

Concurs 1r Premi

L'edifici es col·loca donant façana a la zona edificada amb una planta en "U", esponjant la relació amb la mitgera en els seus extrems per tal de facilitar tant l'accés principal al centre com l'accés independent a la sala de gimnàs. La geometria de la planta en "U" permet situar la totalitat de les aules principals (ESO i batxillerat) orientades a Nord, mentre que les aules complementàries i les dependències d'administració i professorat es col·loquen donant façana a Sud i Oest respectivament.

L'edifici planteja la façana Nord amb un cos baix que va creixent a mesura que varia la topografia. En aquesta façana es produeix un petit gir que permet que l'edifici es distancïi de l'alineació del carrer, per tal de facilitar l'accés a les cuines, alhora que atorga privacitat a la planta d'aules situades en planta primera.

La distribució del programa en tres plantes diferenciades permet organitzar-lo segons l'ús de cada una de les zones. D'aquesta maners, totes les aules de ESO es col·loquen en planta primera, totes orientades a Nord, i es relacionen amb les aules complementàries de crujïa petita (complementària, música, plàstica,..) entenent que els alumnes d'aquesta edat tindran més relació amb aquest tipus d'activitats. En aquesta planta, i orientades a Oest, es col·loquen totes les dependències del professorat (departaments, tutories,....)

Autor/s: Jordi Sala + Ricard Turon

Promotor: GISA

Superficie: 4.000 m2


1 2 3 4 5 6 7 8
Projectes Estudi Última hora Contacte