Avís legal

Avís Legal


Benvingut a la plana web de RICARD TURON VICH  allotjada a la URL https://www.ricardturon.com/. A continuació li exposem els termes i condicions d'ús la web i que han de seguir els usuaris de la mateixa. Li aconsellem una lectura detinguda de la mateixa ja que qualsevol utilització contraria a les mateixes està totalment prohibida i es susceptible de generar responsabilitats.


1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR WEB


D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació li informem  que  les dades del titular  de  la web:

RICARD TURON VICH

NIF 40.315.450-S

C/ DEL TREN 93

17242 QUART

Telèfon de contacte 972.220.300

Adreça de correu electrònic : [email protected]


2.-CONDICIONS D'ACCÉS, UTILITZACIÓ, I , FUNCIONAMENT DE LA WEB


L'accés a la web és lliure excepte quan la plana web tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya.  Com a usuari de la web s'obliga a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts , respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat de RICARD TURON VICH  que es reserva el dret d'excloure l'accés a la seva web d'aquells usuaris que actuïn de manera contrària al previst.

RICARD TURON VICH es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l'accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s'intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa.

 


3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS


Es possible que la nostra web disposi d'enllaços a altres llocs i/o planes d'Internet. RICARD TURON VICH no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre RICARD TURON VICH i aquests tercers.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que , si s'escau, s'estableix per el titular de la web en un document específic a aquest efecte , o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients .


4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 


Els continguts de la nostra web son titularitat de  RICARD TURON VICH o bé li han estat cedits per al seu ús , a títol enunciatiu i no exhaustiu,  es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L'ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d'explotació de cap mena de classe, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. RICARD TURON VICH fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l'exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.


5.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT


RICARD TURON VICH dona compliment a allò que estableix la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals i tractarà les seves dades amb la màxima confidencialitat. En el quadre resum següent trobarà la informació bàsica sobre la nostra política de privacitat , però si desitja ampliar la informació sobre la mateixa pot accedir-hi en aquesta web en l'apartat política de privacitat.

 

Responsable del Tractament

RICARD TURON VICH

C/ DEL TREN 93

17242 QUART

NIF 40315450-S

Finalitats principals del tractament


Bases legitimadores del tractament


Destinataris principals


Drets


Origen de les dades


Termini de conservació


6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE


Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de GIRONA  els únics competents per al seu coneixement. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Copyright 2019-RICARD TURON VICH C/ DEL TREN Nº 42 17242 QUART